UOJ Logo PP Online Judge

PPOJ

#87. 求后序遍历

统计

问题描述

  输入一棵二叉树的先序和中序遍历序列,输出其后序遍历序列。

输入格式

  输入共两行,第一行一个字符串,表示树的先序遍历,第二行一个字符串,表示树的中序遍历。树的结点一律用小写字母表示。

输出格式

  输出仅一行,表示树的后序遍历序列。

样例一

input

abdec
dbeac

output

debca